عملكرد ازابتداي سال 89

وضعيت اردیبهشت ماه 89

واحد

عنوان شاخص

رديف‌

6494

439439

شماره

مشغول بكار تلفن ثابت

1

0.37

41.51

درصد

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

2

0.23

43.31

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

3

0

3693

تعداد

 تلفن همگاني

4

0

171

تعداد

مراكز تلفن ثابت

5

47924

659294

شماره

مشغول به كار تلفن همراه

6

4.30

62.40

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه

7

2

83

سایت

سایت دیتا

ارتباطات دیتا

8

88

8876

پورت

منصوبه

9

327

3207

دایرشده

10

1093

25498

منصوبه

شرکتهای PAP

11

2789

18203

دایرشده

12

0

1354

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

13

-0.06

1.42

درصد

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

14

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟