عملكرد ازابتداي سال 89 وضعيت مرداد ماه 89 واحد عنوان شاخص رديف‌
9500 442445 شماره مشغول بكار تلفن ثابت  1
0.54 41.68 درصد ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان  2
1.37 44.40 درصد ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان 3
0 3693 تعداد  تلفن همگاني 4
0 170 تعداد مراكز تلفن ثابت 5
47924 659294 شماره مشغول به كار تلفن همراه 6
4.30 62.40 درصد ضريب نفوذ تلفن همراه 7
2 84 سایت سایت دیتا ارتباطات دیتا 8
156 8944 پورت  منصوبه 9
511 3391 دایرشده  10
7160 31565 منصوبه شرکتهای PAP 11
4492 19906 دایرشده  12
0 1354 تعداد روستاهاي داراي ارتباط 13
-0.06 1.41 درصد پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن 14
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟