عملكرد ازابتداي سال 89 وضعيت شهریور ماه 89 واحد عنوان شاخص رديف‌
11781 444726 شماره مشغول بكار تلفن ثابت  1
0.69 41.83 درصد ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان  2
0.23 43.66 درصد ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان 3
0 3693 تعداد  تلفن همگاني 4
0 171 تعداد مراكز تلفن ثابت 5
47924 659294 شماره مشغول به كار تلفن همراه 6
4.30 62.40 درصد ضريب نفوذ تلفن همراه 7
2 86 سایت سایت دیتا ارتباطات دیتا 8
276 9064 پورت  منصوبه 9
555 3435 دایرشده  10
7745 32150 منصوبه شرکتهای PAP 11
5318 20732 دایرشده  12
0 1354 تعداد روستاهاي داراي ارتباط 13
-0.06 1.41 درصد پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن 14
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟