عملكرد ازابتداي سال 89 وضعيت شهریور ماه 89 واحد عنوان شاخص رديف‌
12537 445482 شماره مشغول بكار تلفن ثابت  1
0.70 41.84 درصد ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان  2
0.23 43.66 درصد ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان 3
0 3693 تعداد  تلفن همگاني 4
0 171 تعداد مراكز تلفن ثابت 5
60963 672333 شماره مشغول به كار تلفن همراه 6
5.06 63.15 درصد ضريب نفوذ تلفن همراه 7
5 86 سایت سایت دیتا ارتباطات دیتا 8
288 9076 پورت  منصوبه 9
821 3701 دایرشده  10
9064 33469 منصوبه شرکتهای PAP 11
6132 21546 دایرشده  12
0 1354 تعداد روستاهاي داراي ارتباط 13
0.05- 1.40 درصد پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن 14
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟