جدول تعرفه وكارمزد ارايه خدمات پست بانك توسط دفاتر خدمات ارتباطي شهري/روستايي

شرح (نوع خدمات)

كل كارمزد دريافتي(به ريال)

حق السهم بانك

حق السهم دفاتر

مستندات قانوني (شماره بخشنامه/اطلاعيه)

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز

 

 

%مبلغ ميانگين سالانه3

 

حساب سپرده قرض الحسنه جاري

 

 

مبلغ ميانگين سالانه4%

 

تقاضاي عدم پرداخت هر برگ چك

به ازاي هربرگ چك 2500 ريال تا پانصدهزارريال

40%

60%

ب/1/2101-005 مورخ 18/11/88

صدور گواهينامه عدم پرداخت وجه چك

30.000

30%

70%

ب/1/2101-005 مورخ 18/11/88

رفع سوء اثر

100.000

50%

50%

ب/1/2101-005 مورخ 18/11/88

حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت(اندوخته)

 

 

مبلغ ميانگين سالانه2%

 

حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت(ويژه)

40%

 

مبلغ ميانگين سالانه5/0%

 

حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت(يكساله)

 

 

مبلغ ميانگين سالانه2/0%

 

حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت(2-5 ساله)

 

 

مبلغ ميانگين سالانه1/0%

 

پرداخت وجه حسابهاي متمركز در غيردفاتر افتتاح كننده حساب

5.000

40%

60%

الف/1/2101-11 مورخ 17/3/89

قبول قبوض آب،‌برق، گاز و تلفن

 

 

ريال1200 به ازاي هرقبض دريافتي

 

تشكيل پرونده تسهيلات اعطايي

 

 

ريال 2000 به ازاي هرپرونده

 

دريافت اقساط تسهيلات اعطايي

 

 

ريال 1000 به ازاي هر قسط

 

خدمات قراردادي (شركت بيمه ايران، شركت دوخت برش پويا)

10%

60%

الف/1/2101-012 مورخ 19/3/89

 

الف/1/2101-13 مورخ 9/4/89

 

 

پايانه POS

 

نوع تراكنش

كارمزد دريافتي از شتاب (ريال)

كارمزد مربوطه مطابق قرارداد

حق السهم پيشنهادي كارمزد دفاتر (ريال)

مستندات قانوني (شماره بخشنامه/اطلاعيه)

خريد (كارت غيراعتباري)

706

از فروشگاه 5/0 تا 3درصد

كارمزد تا سقف 15000 از دفتر اخذ خواهد شد

الف/1/2102-004 مورخ 28/6/88

پرداخت قبض

1.000

5.000

1.400

 

مانده موجودي

706

0

كارمزدشتابي50% براي كارتهاي شتابي (غيرپست بانكي)

 

فروش شارژ ايرانسل 

0

ريال 2% مبلغ شارژ

1% مبلغ شارژ

 

 

 

پايانه خودپرداز(ATM)

 

نوع تراكنش

كارمزد دريافتي از شتاب (ريال)

كارمزد دريافتي مطابق قرارداد

مستندات قانوني (شماره بخشنامه/اطلاعيه)

برداشت وجه

%1/1

 

الف/1/2-21-004 مورخ 28/6/88

پرداخت قبض

ريال 500/1

1.000

 

مانده موجودي

500

0

 

انتقال وجه

3.000

0

 

فروش شارژ ايرانسل

0

%1مبلغ شارژ

 

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟