جدول شماره 1- كارمزد دفاتر خدمات ارتباطي روستايي ICTاز ارائه خدمات قبول پستي

رديف

درآمد ماهيانه كسب شده از عمليات قبول

كارمزد دفتر خدمات ارتباطي روستايي

حداكثر مبلغ كارمزد به ريال

1

تا 1.000.000 ريال

70% مبلغ درآمد كسب شده

700.000

2

از 1.000.001ريال  تا 3.000.000 ريال

60% مابه التفاوت عملكرد درآمد از رديف 1 به اضافه حداكثر كارمزد رديف 1

1.200.000+700.000=1.900.000

3

از 3.000.001 ريال تا 5.000.000 ريال

50% مابه التفاوت عملكرد درآمد از رديف  2 به اضافه حداكثر كارمزد ريف2

1.000.000=1.900.000=2.900.000

4

از 5.000.001 ريال به بالا

40% مابه التفاوت عملكرد درآمد از رديف 3 به اضافه حداكثر كارمزد رديف3

2.900.000 ريال به اضافه  40% مازاد بر 5 ميليون ريال درآمد

 

 

حق السهم كارگزار درخصوص خدمات قراردادي سراسري 40 درصدتعرفه پيش بيني شده

حق السهم كارگزار درخصوص قراردادهاي استاني تا سقف 40 درصد تعرفه پيش بيني شده با توجه به حجم فعاليت در دفتر تعيين مي شود.

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟