عملكرد ازابتداي سال 89

وضعيت آبان  ماه 89

واحد

عنوان شاخص

رديف‌

16053

448998

شماره

مشغول بكار تلفن ثابت

1

0.93

42.07

 

درصد

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

2

0.23

43.75

 

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

3

0

3693

تعداد

 تلفن همگاني

4

0

171

تعداد

مراكز تلفن ثابت

5

60963

672333

شماره

مشغول به كار تلفن همراه

6

4.91

63.00

 

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه

7

2

86

سایت

سایت دیتا

مشتركين ديتا

8

292

9080

پورت

منصوبه

952

3832

دایر شده

10496

34901

منصوبه

شرکت های pap

7233

22647

دایر شده

0

1354

 

روستاهاي داراي ارتباط

9

-0.06

1.39

 

 

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

10

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟