فرم خلاصه عملكرد روزانه  پرداخت يارانه دفاتر

دفتر:

تاريخ :

 

رديف

مبلغ

تعداد

 

1

 

 

 پرداختي در فرازك طبق گزارش و كنترل با برگ برداشت 

2

 

 

 انتقالي به سيميا طبق گزارش

3

 

 

 پرداختي نقدي طبق برگ برداشت

4

 

 

اختلاف

 

 

 

 

 

 

 

 

مانده صندوق در سيميا

 

مانده فيزيكي صندوق

 

اختلاف

 

 

امضاء و مهر مسئول دفتر

 

جهت رفع اختلاف

جمع رديف 2و 3 با رديف 1 ميبايست برابر باشد

جمع رديف 1 ميبايست با جمع برگ برداشت مشتريان برابر باشد

مانده صندوق در سيميا طبق گزارش و شمارش فيزيكي برابر باشد

احتمال ايجاد اختلاف

 درصورت مغايرت بين گزارش سيميا و فرازك احتمالا

الف - از فرازك برداشت ولي به سيميا منتقل نگرديده است

ب - به سيميا منتقل ولي از فرازك برداشت نشده است

ج  - عدم ثبت در منوي  پرداخت  فرازك

در صورت مغايرت ( كسري ) در شمارش فيزيكي صندوق

پرداخت وجه به مشتري بدون برگ برداشت و عدم ثبت در فرازك

تذكر 1

در صورت پرداخت وجه به مشتري و عدم ثبت در فرازك احتمال دو بار پرداختي در ساير دفاتر و شعب ايجاد ميگردد كه مسئوليت آن به عهده كارگزار متساهل ميباشد                            

تذكر 2

مسئوليت انتقال تكراري در سيميا و برداشت اضافه توسط مشتري به عهده كارگزار ميباشد

توجه:

فرم فوق بصورت روزانه تكميل و به شعب ناظر جهت كنترل و نظارت ارسال گردد

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟