رديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعيت آذر ماه 89

عملكرد ازابتداي سال 89

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

449445

16500

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

42.07

0.91

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

43.72

0.23

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

0

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

171

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

700968

89598

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

65.58

7.49

8

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سایت

86

2

9

منصوبه

 

پورت

9128

340

10

دایرشده

3861

981

11

شرکتهای PAP

منصوبه

34901

10496

12

دایرشده

23520

8106

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1354

0

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

ريلي

-0.06

 

اطلاعات عمومي

 

مساحت
(خاكي) (كيلومتر مربع)

جمعيت تا تاريخ تنظيم

 تعداد استان

تعداد شهرستان

تعداد شهر

تعداد بخش

تعداد روستا

تعداد دهستان

تعداد روستاهاي بالاي 100 نفر

كشور

1629807

72784019

30

367

1071

925

35170

2293

363357

استان

131575

1068826

_

10

24

22

3237

51

311

اداره برنامه ريزي و آمار
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟