رديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعيت اسفند ماه 89

عملكرد ازابتداي سال 89

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

454945

22000

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

42.37

1.23

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

43.97

0.23

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

0

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

171

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

743160

131790

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

69.21

11.12

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سایت

87

6

9

منصوبه

 

 

پورت

9242

454

10

دایرشده

4539

1659

11

شرکتهای PAP

منصوبه

35471

11066

12

دایرشده

25375

9961

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1354

0

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1،32

-0.13

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟