رديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعيت دی ماه 89

عملكرد ازابتداي سال 89

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

451812

18867

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

42.19

1.05

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

43.83

0.23

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

0

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

171

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

700968

89598

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

65.58

7.49

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سایت

86

5

9

منصوبه

 

 

پورت

9128

340

10

دایرشده

6221

1341

11

شرکتهای PAP

منصوبه

34901

10496

12

دایرشده

23520

8106

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1354

0

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1،38

0،07

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟