رديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعيت بهمن ماه 89

عملكرد ازابتداي سال 89

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

453556

20611

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

42.30

1.17

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

43.97

0.23

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

0

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

171

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

700968

89598

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

65.58

7.49

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سایت

86

5

9

منصوبه

 

 

پورت

9152

364

10

دایرشده

4221

1341

11

شرکتهای PAP

منصوبه

34951

10546

12

دایرشده

23947

8533

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1354

0

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1،38

0،06

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟