رديف‌

عنوان شاخص

واحد

 وضعیت لغایت 1/2/1390

عملکرد از ابتدای سال لغایت فروردین ماه 90

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

457208

2263

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

42.48

0.11

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

44.17

0.23

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

0

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

171

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

743160

0

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

69.20

0

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سایت

87

0

9

منصوبه

 

 

پورت

9266

24

10

دایرشده

35771

19

11

شرکتهای PAP

منصوبه

35771

300

12

دایرشده

26012

637

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1354

0

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.32

-0.01

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟