جدول  وضعیت شاخصه های مخابراتی شهرستان یزد در فروردین ماه 1390

 

عنوان شاخص

شاخص

وضعیت لغایت فرودین ماه سال90

عملكرد از ابتدای سال لغایت فروردین ماه90

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

302788

0

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

263501

2145

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

44.2

0

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

7411

77

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

33.09

2

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

501038

0

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

84.0

0

 سايت BTS

تعداد

203

3

 سايت ديتا

تعداد

23

0

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

21

0

سايت GSMروستائي

تعداد

5

0

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

48

0

دفاتر ICTروستائي

تعداد

10

0

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

39

0

فيبر نوري

كيلومتر

482

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟