جدول  وضعیت شاخصه های مخابراتی شهرستان میبد در فروردین ماه 1390

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعیت لغایت فرودین ماه سال90

عملكرد از ابتدای سال لغایت فروردین ماه90

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

38274

0

2

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

31003

-34

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

38.10

0

4

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2421

-2

5

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

48.70

0

6

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

36814

0

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

45.2

0

8

 سايت BTS

تعداد

26

0

9

 سايت ديتا

تعداد

5

0

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

4

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

37

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

4

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

4

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

112

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟