جدول وضعیت شاخصه های مخابراتی شهرستان طبس در فروردین ماه 1390

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعیت لغایت فرودین ماه سال90

عملكرد از ابتدای سال لغایت فروردین ماه90

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

32573

0

2

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

24544

0

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

35.3

0

4

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

6095

0

5

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

23.82

0

6

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

30025

0

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

43.22

0

8

 سايت BTS

تعداد

46

1

9

 سايت ديتا

تعداد

5

0

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

20

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

15

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

180

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

27

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

1

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

1224

0

 

 

 

 

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟