عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت اردیبهشت 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

302788

302788

0

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

261356

263793

2437

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

43.97

44.5

0.5

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

7334

7484

150

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

31.29

33.32

2.0

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

501038

501038

0

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

84.29

83.8

0

 سايت BTS

تعداد

200

204

4

 سايت ديتا

تعداد

23

23

0

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

21

21

0

سايت GSMروستائي

تعداد

5

5

0

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

48

48

0

دفاتر ICTروستائي

تعداد

10

10

0

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

39

39

0

فيبر نوري

كيلومتر

482

482

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟