رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت اردیبهشت 90

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

31037

30982

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

38.2

38.03

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2423

2424

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

48.7

48.70

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

36814

36814

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

45.4

45.2

7

 سايت BTS

تعداد

26

26

8

 سايت ديتا

تعداد

5

5

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

7

10

سايت GSMروستائي

تعداد

4

4

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

37

37

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

5

5

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

4

4

14

فيبر نوري

كيلومتر

112

112

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟