رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت اردیبهشت 90

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

20884

20884

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

18133

18133

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.43

40.38

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5119

5119

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

35.34

35.30

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

30404

30404

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

67.80

67.7

7

 سايت BTS

تعداد

19

21

8

 سايت ديتا

تعداد

6

6

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

10

سايت GSMروستائي

تعداد

5

5

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

79

79

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

14

14

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

14

فيبر نوري

كيلومتر

188

188

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟