رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال88

پايان سال89

وضعیت لغایت اردیبهشت 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

14481

14879

14967

88

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

35.39

35.53

35.59

0.1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2248

2345

2345

0

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

30.49

30.73

31.1

0.3

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

17274

20229

20229

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

42.20

48.30

48.10

0

7

 سايت BTS

تعداد

20

23

23

0

8

 سايت ديتا

تعداد

3

3

3

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

7

7

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

7

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

84

84

84

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

7

7

7

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

3

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

 

688

688

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟