رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت اردیبهشت 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

24544

24586

42

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

35.4

35.4

0.0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

6095

6128

33

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

24

24.0

0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

30025

30025

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

43

43.20

0

7

 سايت BTS

تعداد

45

48

3

8

 سايت ديتا

تعداد

5

5

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

20

20

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

15

15

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

180

180

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

27

27

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

1

1

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

1224

1224

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟