رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت اردیبهشت 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

27209

27209

0

2

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

21240

21352

112

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

48.64

48.93

0.3

4

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

9345

9384

39

5

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

58.49

58.49

0.0

6

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

24160

24160

0

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

55.3

55.37

0

8

 سايت BTS

تعداد

36

36

0

9

 سايت ديتا

تعداد

9

9

0

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

196

196

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

16

16

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

224

224

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟