رديف

عنوان شاخص

شاخص

عملكرد سال 88

پايان سال89

وضعیت لغایت اردیبهشت 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

1750

28473

28617

144

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

1.6

36.3

36.35

0.1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

706

3482

3493

11

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

8.5

45.2

45.63

0.5

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

1900

35379

35379

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

1.9

45.1

44.9

0

7

 سايت BTS

تعداد

4

41

43

2

8

 سايت ديتا

تعداد

0

6

6

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

0

15

15

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

3

9

9

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

14

95

95

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

14

14

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

3

3

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

6

635

635

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟