رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت اردیبهشت 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

10942

11010

68

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

31.93

32.04

0.1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3732

3750

18

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

25.8

26.19

0.4

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

18217

18217

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

53.2

53.0

0

7

 سايت BTS

تعداد

21

23

2

8

 سايت ديتا

تعداد

4

4

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

141

141

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

390

390

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟