وضعیت شاخصه های مخابراتی استان لغایت 1/4/1390

 

 

رديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت 1/4/1390

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

462479

7534

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

42.82

0.45

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

44.67

0.23

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

0

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

171

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

787059

43899

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

72.87

3.66

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سایت

130

43

9

منصوبه

 

 

پورت

9318

76

10

دایرشده

4655

116

11

شرکتهایPAP

منصوبه

36071

1286

12

دایرشده

28380

3005

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1389

35

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.30

-0.02

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟