رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت خردادماه 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

20884

20884

 

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

18133

18209

76

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.43

40.52

0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5119

5137

18

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

35.34

35.43

0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

25532

25532

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

56.80

56.8

0

7

 سايت BTS

تعداد

19

20

1

8

 سايت ديتا

تعداد

6

6

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

5

5

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

79

79

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

14

14

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

188

188

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟