عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت خردادماه 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

28473

28737

264

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

36.3

36.43

0.2

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3482

3527

45

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

45.2

46.03

0.9

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

29752

29752

0

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

37.7

37.7

0

 سايت BTS

تعداد

41

42

1

 سايت ديتا

تعداد

6

6

0

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

سايت GSMروستائي

تعداد

9

10

1

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

95

96

1

دفاتر ICTروستائي

تعداد

14

14

0

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

0

فيبر نوري

كيلومتر

635

635

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟