رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت خردادماه 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

26685

26785

100

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

60.69

61.24

0.5

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

16949

16996

47

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

65.7

65.70

0.0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

17183

17183

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

39.29

39.29

0

7

 سايت BTS

تعداد

36

36

0

8

 سايت ديتا

تعداد

14

14

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

32

32

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

14

14

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

345

345

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

24

24

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

356

356

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟