رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت خردادماه 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

10942

11049

107

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

31.93

32.10

0.2

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3732

3753

21

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

25.8

26.18

0.3

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

13737

13737

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

39.9

39.9

0

7

 سايت BTS

تعداد

21

23

2

8

 سايت ديتا

تعداد

4

4

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

141

175

34

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

390

390

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟