رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت خردادماه 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

12627

12554

-73

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.85

40.53

0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5478

5527

49

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

41.3

41.63

0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

19734

19734

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

63.7

63.71

0

7

 سايت BTS

تعداد

20

20

0

8

 سايت ديتا

تعداد

9

9

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

14

14

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

9

10

1

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

84

84

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

17

17

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

1

1

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

345

345

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟