رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت خردادماه 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

24544

24673

129

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

35.4

35.5

0.1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

6095

6147

52

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

24

24.1

0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

3010

27015

24005

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

39

38.82

0

7

 سايت BTS

تعداد

45

47

2

8

 سايت ديتا

تعداد

5

5

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

20

20

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

15

15

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

180

180

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

27

27

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

1

1

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

1224

1224

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟