عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت خردادماه 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

27209

32573

5364

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

21240

21412

172

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

48.64

49.09

0.5

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

9345

9398

53

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

58.49

58.49

0.0

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

19749

19749

0

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

45.3

45.28

0

 سايت BTS

تعداد

36

36

0

 سايت ديتا

تعداد

9

9

0

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

196

196

0

دفاتر ICTروستائي

تعداد

16

16

0

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

فيبر نوري

كيلومتر

224

224

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟