رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت خردادماه 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

31037

31160

123

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

38.2

38.2

0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2423

2432

9

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

48.7

48.70

0.0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

29714

29714

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

36.4

36.4

0

7

 سايت BTS

تعداد

26

26

0

8

 سايت ديتا

تعداد

5

5

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

7

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

4

4

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

37

37

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

5

5

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

4

4

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

112

112

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟