عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت خردادماه 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

302788

38274

-264514

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

261356

267870

6514

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

43.97

44.7

0.7

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

7334

7436

102

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

31.29

32.90

1.6

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

501038

582833

81795

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

84.29

97.2

13

 سايت BTS

تعداد

200

205

5

 سايت ديتا

تعداد

23

23

0

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

21

21

0

سايت GSMروستائي

تعداد

5

5

0

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

48

48

0

دفاتر ICTروستائي

تعداد

10

10

0

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

39

39

0

فيبر نوري

كيلومتر

482

482

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟