رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

پايان سال89

وضعیت لغایت تیرماه 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

19280

28473

29253

780

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

28.30

36.3

37.03

0.8

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

1604

3482

3929

447

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

8.20

45.2

51.24

6.1

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

4558

29534

29762

228

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

7.60

37.6

37.7

0.1

7

 سايت BTS

تعداد

13

41

43

2

8

 سايت ديتا

تعداد

2

6

7

1

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

13

15

15

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

0

9

9

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

50

95

96

1

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

14

14

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

3

3

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

462

635

635

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟