رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت تیرماه 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

14879

15041

162

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

35.53

35.60

0.1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2345

2341

-4

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

30.73

31.0

0.3

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

17774

18554

780

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

42.44

43.92

1.5

7

 سايت BTS

تعداد

23

23

0

8

 سايت ديتا

تعداد

3

4

1

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

7

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

84

84

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

7

7

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

688

688

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟