رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

پايان سال89

وضعیت لغایت تیرماه 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

19899

26685

26933

248

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

39.73

60.69

61.66

1.0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

12950

16949

17057

108

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

40.55

65.7

65.7

0.0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

3515

17088

17192

104

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

7.02

38.87

39.36

0.5

7

 سايت BTS

تعداد

10

36

36

0

8

 سايت ديتا

تعداد

1

14

14

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

29

32

32

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

0

14

14

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

227

345

345

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

24

24

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

2

2

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

189.734

356

356

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟