رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

پايان سال89

وضعیت لغایت تیرماه 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

7362

10942

11084

142

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

23.83

31.93

32.17

0.2

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2516

3732

3760

28

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

20.88

25.8

26.21

0.4

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

976

13705

13742

37

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

3.16

40.0

39.9

0

7

 سايت BTS

تعداد

2

21

23

2

8

 سايت ديتا

تعداد

2

4

4

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

10

15

15

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

0

7

7

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

38

141

175

34

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

13

13

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

2

2

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

261

390

390

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد






نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟