رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

پايان سال89

وضعیت لغایت تیرماه 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

8264

12627

12611

-16

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

29.30

40.85

40.69

0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3216

5478

5548

70

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

24.65

41.3

41.80

0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

3642

19693

19735

42

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

12.90

63.7

63.68

0

7

 سايت BTS

تعداد

6

20

20

0

8

 سايت ديتا

تعداد

2

9

10

1

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

13

14

14

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

0

9

10

1

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

46

84

84

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

17

17

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

1

1

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

103

345

345

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟