رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

پايان سال89

وضعیت لغایت تیرماه 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

16079

24544

24706

162

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

22

35.4

35.5

0.1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3335

6095

6149

54

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

11.3

24

24.1

0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

1888

26639

27029

390

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

2.58

38

38.81

0.4

7

 سايت BTS

تعداد

6

45

48

3

8

 سايت ديتا

تعداد

1

5

5

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

20

20

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

0

15

15

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

116

180

180

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

27

27

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

1

1

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

737.614

1224

1224

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟