عنوان شاخص

شاخص

 پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

پايان سال89

وضعیت لغایت تیرماه 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

15245

27209

27209

0

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

15240

21240

21469

229

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

31.9

48.64

49.24

0.6

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

6197

9345

9426

81

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

32.78

58.49

58.5

0.0

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

2568

19712

19762

50

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

5.38

45.1

45.32

0.18

 سايت BTS

تعداد

10

36

36

0

 سايت ديتا

تعداد

1

9

9

0

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

13

15

15

0

سايت GSMروستائي

تعداد

0

7

7

0

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

58

196

196

0

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

16

16

0

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

2

2

0

فيبر نوري

كيلومتر

122

224

224

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟