رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

وضعیت لغایت تیرماه 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

18975

31211

174

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

27.3

38.15

-0.10

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

1477

2446

23

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

18.96

48.70

0.0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

5874

29725

57

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

8.45

36.3

0

7

 سايت BTS

تعداد

6

26

0

8

 سايت ديتا

تعداد

2

5

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

6

7

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

0

4

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

21

37

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

5

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

4

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

35

112

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟