عنوان شاخص

شاخص

وضعيت پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

پايان سال89

وضعیت لغایت تیرماه 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

188450

302788

303088

300

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

175759

261356

267744

6388

ضريب نفوذ تلفن ثابت  

درصد

35.9

43.97

44.5

0.6

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

4142

7334

7619

285

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

23.7

31.29

33.57

2.3

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

54360

540604

595417

54813

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

11.1

90.85

99.1

8.2

 سايت BTS

تعداد

45

200

204

4

 سايت ديتا

تعداد

11

22

22

0

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

20

21

21

0

سايت GSMروستائي

تعداد

0

5

5

0

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

32

48

48

0

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

10

10

0

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

39

39

0

فيبر نوري

كيلومتر

181

482

482

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟