رديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت هفته دولت سال  90

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

464910

9965

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

42.9

0.5

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

44.57

0.23

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

0

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

171

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

811283

56612

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

75

4.72

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

131

130

44

9

منصوبه

 

 

پورت

30630

21388

10

دایرشده

4666

127

11

شرکتهایPAP

منصوبه

1286

1286

12

دایرشده

29146

3771

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1389

35

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.29

-0.03

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟