وضيعيت شاخص هاي مخابراتي استان لغايت 1/7/1390

رديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت 1/7/1390

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

467193

12248

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

43.0

0.7

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

44.70

0.23

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

0

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

171

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

821272

78112

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

75.7

6.45

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

131

130

44

9

منصوبه

 

 

پورت

30630

21388

10

دایرشده

4666

159

11

شرکتهایPAP

منصوبه

3186

3186

12

دایرشده

6105

6105

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1389

35

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.29

-0.04

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟