قوانین مربوط به بانوان (قانون کار)

 

مرخصی زایمان:

به هریک ازکارکنان زن که دراستخدام شرکت باشندمعادل 6ماه مرخصی زایمان بانظرپزشک معالج تعلق می گیرد.

تبصره:

مرخصی زایمان درصورتی که فرزنددوقلوباشدمعادل 9ماه وبیش ازآن معادل12ماه خواهدبود.

-حقوق زمان ایام مرخصی زایمان کارکنان توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهدشد.وصرفامابه التفاوت غرامت دستمزدایام مذکورفقط برای 2اولادتوسط شرکت پرداخت خواهدشد.دراین خصوص باکارکنان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری طبق مقررات مربوطه رفتارخواهدشد.

-حفظ پست سازمانی کارکنان زن درطول مدت مرخصی زایمان الزامی می باشد.

تبصره:درموردکارکنان قراردادی حفظ پست سازمانی درزمان بیماری وزایمان تاپایان قراردادوبادرنظرداشتن زمان تعلیق الزامی خواهدبود.

مرخصی شیردهی:

به کارکنان زن شاغل درشرکت(اعم ازرسمی وقراردادی)که طفل شیرخوارداشته باشندتارسیدن طفل به سن 2سالگی به ازائ هر3ساعت کار،نیم ساعت مرخصی ساعتی بااستفاده ازمزدداده خواهدشد.

-اعطای مرخصی شیردهی حداکثربرای 3فرزندمجازمی باشد.

-مرخصی شیردهی درهمان روزبایداستفاده شودوقابل ذخیره شدن برای روزهای بعدنمی باشد.

*********************************************************************************************************

ماده63:شرکت هرماهه نسبت به پرداخت هزینه مهدکودک کارکنان زن باتوجه به تعرفه های سازمان بهزیستی درمناطق مختلف اقدام می کند.

کمک هزینه اولادوهمسر:

به کارکنان شرکت براساس قانون تامین اجتماعی که حداقل 720روزسابقه پرداخت حق بیمه داراباشندبابت دونفرازفرزندان آنان که به سن 18سال نرسیده اندویابه تحصیل اشتغال دارند ویابنابرکمیسیون های پزشکی قادربه کارنباشندتازمانی که ازدواج نکرده اندمعادل سه برابرحداقل دستمزدقانونی روزانه به ازائ هرفرزندکمک هزینه اولادپرداخت خواهدشد.

تبصره1:به افرادمتاهل برای یک همسر برابر20درصدحداقل دستمزدقانونی ماهانه به عنوان حق همسر پرداخت خواهدشد.

تبصره2:درصورتی که زن وشوهرهردواعم ازاین که درشرکت یا موسسات دیگرشاغل باشندبه هردونفرآنان کمک هزینه اولاد پرداخت خواهدشد.

تبصره 3:درصورتی که کارکنان شرکت کسوربازنشستگی خودرابه سایرصندوق های بازنشستگی موردتاییدسازمان تامین اجتماعی پرداخت ویادرراستای اجرای سیاستهای اصل 44قانون اساسی ،صندوق بازنشستگی خودراحفظ کنندو720روزنیزسابقه پرداخت حق بیمه راداشته باشندکمک هزینه اولادبه دونفرازفرزندان آنان تعلق خواهدگرفت.

*********************************************************************************************************

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟