جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان طبس مهر  90

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت مهرماه 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

24544

25089

545

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

35.4

35.93

0.6

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

6095

6231

136

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

24

24.51

0.4

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

26639

27059

420

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

38

38.8

0.4

7

 سايت BTS

تعداد

45

50

5

8

 سايت ديتا

تعداد

5

13

8

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

20

20

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

15

16

1

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

180

180

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

27

27

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

1

1

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

1224

1224

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟