جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  يزد مهر 90

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت لغایت مهرماه 90

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

302788

305152

2364

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

261356

271202

9846

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

43.97

44.80

0.8

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

7334

7728

394

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

31.29

33.63

2.3

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

540604

626273

85669

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

90.85

103.5

12.6

7

 سايت BTS

تعداد

200

205

5

8

 سايت ديتا

تعداد

22

28

6

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

21

21

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

5

5

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

48

48

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

10

10

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

39

39

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

582

620

38

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد






نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟