وضيعيت شاخص هاي مخابراتي استان لغايت1/9/1390

 

رديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت 1/9/1390

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

470525

15580

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

43.2

0.8

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

44.90

0.23

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

0

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

171

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

830844

87684

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

76.3

7.09

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سایت

131

44

9

منصوبه

 

 

پورت

30630

21388

10

دایرشده

5626

1087

11

شرکتهایPAP

منصوبه

39657

4186

12

دایرشده

33387

8012

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1389

35

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.27

-0.05

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟