جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  اردكان آبان 90

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

وضعیت تاکنون

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

28473

29600

1127

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

36.3

37.27

1.0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3482

3970

488

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

45.2

51.64

6.5

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

29534

29786

252

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

37.45

37.5

0.1

7

 سايت BTS

تعداد

41

45

4

8

 سايت ديتا

تعداد

6

8

2

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

9

10

1

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

95

96

1

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

14

14

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

635

635

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟